HÂN HOAN CHÀO ĐÓN KHÁCH THẬP PHƯƠNG

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN - PHẬT LỊCH 2558

KỶ NIỆM 305 NĂM THÀNH LẬP (1709 - 2014)

Nghi lễ Phật giáo

Nghi báo tiến Quốc sư Hòa thượng Thích Phước Huệ 

Posted byAdministrator
Friday, 21/01/2011 | 19:33

SẮC TỨ THẬP THÁP TỔ ĐÌNH

PHƯỚC HUỆ TỰ TỔ - QUỐC SƯ TÔN GIẢ

BÁO TIẾN NGHI
(Ngày 22 tháng Giêng - Chánh kỵ)

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

- Hiếu đồ tựu vị - Giai quì

- Phần hương - Thượng hương.

- CỬ TÁN HƯƠNG VÂN:

Giới hương, định hương, giữ huệ hương...

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ tát (3lần)

Thiết dĩ:

Chơn quyền diệu mật,

Thị hóa tích ư nhơn thiên,

Thể tánh viên minh,

Khế huyền cơ ư Phật Tổ.

Cung duy: Sắc tứ Thập Tháp phương trượng, Phước Huệ tự tổ, Quốc sư Tôn giả, tác đại chứng minh!

Dữ: Tổ ấn thiền tâm,

Hoán Bích môn trung,

Diệu kham di chúc

Vị nhơn bồi Phật chủng,

Thiên đồng từ hạ,

Mật phú tâm tôn.

Ức tích...  Tôn ông:

Trần duyên thác chất

Mộng trạch thê thần,

Ứng hóa phân thân

Tòng quan trác tích.

Nhứt sanh dĩ huệ nghiệp vi tu,

Thần du tam tạng,

Bán cú dĩ thiền cơ vi chứng

Tâm ngộ nhứt thừa.

... 

Tôn ông chi giới thân:

Dương dương hồ bảo địa kim hoa

Tịnh bình cam lộ.

Thiền ông chi huệ mạng:

Trạc trạc hồ thâm lâm cô nguyệt,

Đại hải quyền châu.

Tằng vi quốc, chủ chi sư

Thân truyền pháp yếu,

Đương tác sơn môn chi chủ,

Chưởng ốc Tăng cang.

Nguy nguy, viên đảnh phương bào,

Nhơn thiên ứng cúng.

Hạo hạo thần Tăng phạm tướng,

Ma ngoại quy y.

Tôn sư chi ứng thế giả

Thời lâm mạt vận chi kỳ,

Tâm hoài thánh chủng,

Thiền ông chi lâm trần hề.

Tuế ngộ trùng hưng chi hội

Lực chuyển pháp luân. 

Tự thử:

Phật nhựt trùng quang,

Pháp đăng tục diệm,

Giác hoa hương biến ư thiền lâm;

Pháp võ, ân triêm ư học địa.

Tôn sư công đức,

Tán mạc năng cùng.

Ngưỡng khấu hồng từ,

Phủ thùy chiếu giám.

Tư giả cung ngộ,

Tôn sư húy nhật,

Tiểu thiết hương hoa,

Bạt trần thanh tố.

Kiền tâm hiến cúng,

Tuần lễ thù ân,

Tức nhựt kiều cần

Thượng hương bái thỉnh,

Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

- Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!

Huyền cơ tâm ấn, diệu pháp Việt truyền,

Niêm hoa ngộ chỉ ư Tây thiên,

Diệt diệp thân thừa ư Đông độ.

Kim thần pháp tịch phụng vì: Sắc tứ Thập Tháp Phước Huệ tự Tổ, Tăng cang Hòa thượng, Đại lão giác linh, liên đài tọa hạ.

- Duy nguyện:

Linh đài hoa vũ,

Phạm sát hương phi,

Quang giáng hoa diên,

Chứng minh công đức

Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

- Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!

Mích tâm tôn giả, cầu Phật đại phu,

Tào khê chi pháp thủy trường lưu,

Thiếu thất chi thiền đăng viễn chiếu.

Kim thần pháp tịch phụng vì: Sắc tứ Thập Tháp phương trượng, tứ thập nhất thế, Quốc sư trưởng lão, Hòa thượng giác linh, liên đài tọa hạ.

- Duy nguyện:

Tôn phong thu nguyệt,

Tổ ấn xuân thiên,

Quang giáng hoa diên,

Chứng minh công đức.

Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

- Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!

Trúc Lâm thượng sĩ, Yên Tử Cao Tăng,

Nguyên Thiều, Thập Tháp chi từ đăng,

Liễu Quán, Thuyền Tôn chi tuệ nhựt.

Kim thần pháp tịch phụng vì: Sắc tứ Thập Tháp tổ đình tự Tổ, Tam tạng Pháp sư, Phước Huệ tôn giả, Hòa thượng giác linh, liên đài tọa hạ.

- Duy nguyện:

Tây thiên phi tích,

Đông độ quang lâm,

Thỉnh giáng đạo tràng,

Chứng minh công đức.

Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

Nam mô Đăng Bảo Tọa Bồ Tát Ma Ha Tát.

- XƯỚNG:

Sơ hiến trà - Lễ tam bái - Giai quì.

- XƯỚNG SỚ:

Pháp thân vô tướng,

Từ nhãn hữu lâm,

Kim hữu đệ tử chúng đẳng,

Hiến cúng húy nhật sớ văn,

Cung đối linh tiền

Cẩn đương tuyên đọc.

Duy nguyện Tổ sư

Từ bi chứng giám.

(Tuyên sớ như tiền)

- XƯỚNG:

Á hiến trà - Lễ tam bái - Giai quì.

- KỆ TRÀ:

Thiên thượng vô song nguyệt,

Nhơn gian đệ nhứt Tăng,

Vạn cổ thiên trù tại

Thiên thu đạo vị trường.

- PHỤNG THỰC: Cúng dường nam mô tát phạ...

- XƯỚNG:

Chung hiến trà - Lễ tam bái - Giai quì.

- (Tụng): Ma ha bát nhã...

- TÁN VÂN:

Đạo thọ trùng vinh,

Đàm hoa tái hiện,

Vận tối thâm chi bi trí,

Chuyển vô thượng chi Pháp luân

Độ tận mê lưu,

Đồng đăng giác ngạn.

- THỨ KỲ:

Sơn môn trấn tịnh,

Hải chúng an hòa,

Thiện tín đàn na,

Tăng long phước thọ.

- TÁN:

Xuân đáo bách hoa khai,

Tôn ông nhứt độ lai,

Tổ đình thiên cổ điện,

Huề tích thượng kim giai.

Nam mô Đăng Vân Lộ Bồ Tát.

Khởi lễ tam bái - thối ban.

-(Chung cổ):  Nguyện dĩ thử công đức...

 

Phật Lịch 2524 - 1992, Canh Thân chánh ngoạt thượng nguyên,

Hậu duệ Huyền Quang, hòa nam cung soạn.

Bính tý thập ngoạt thập ngũ nhựt, tái tu trùng lục ư Phước Quang  - Quảng Ngãi.

Back Share Google
Feedback: 0 | 2313 Lên đầu trang

Video Clip

Đọc nhiều nhất

Thư viện hình ảnh


TỔ ĐÌNH LONG KHÁNH

Địa chỉ: 141 Trần Cao Vân, Qui Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 056 374 9388 - 382 1174   -   Fax: 056 382 1174

Website: www.todinhlongkhanh.com    Email: todinhlongkhanh@gmail.com

Lượt truy cập
003579320

Design by